четвер, 26 лютого 2015 р.

Використання нових інформаційних технологій на уроках математики


Проблемне питання

Використання  нових  інформаційних  технологій  на уроках  математики та в позакласній   роботі – шлях  до  розвитку  творчої   особистості.Коли багато слів легко говорити,
                                                                       але важко зрозуміти.
                     Народна мудрість

        Швидкий розвиток технологій сучасного суспільства зумовлює разом із засвоєнням базових знань розв’язання завдання: навчити  учнів вчитися, вироблення потреби в навчанні впродовж всього життя. Сьогодні важливим стає не стільки те, що випускник знає і, навіть, вміє застосовувати в лабораторних умовах, а те, як він володіє прийомами пізнання світу, здібностями і вміннями здобувати нові знання та використовувати їх. 
З досвіду знаємо, що не можна навчити людину всупереч її волі, тому єдиний вихід для нас, вчителів, – пробудити інтерес до навчання, зацікавити учнів.
Діти 90 років 20 ст. – діти слова, діти 21 ст. – діти Інтернету. Тому актуальним питанням сьогодення є використання нових інформаційних  технологій на уроках математики та в позакласній роботі. Адже саме їх вміле застосування допоможе вчителю виростити  конкурентоспроможну людину, творчу особистість (слайд 3).
Дана проблема є актуальною, вона має інноваційну значущість.  Чому?  Досить прочитати новий Державний стандарт. Основною особливістю нового Державного стандарту є орієнтація вимог до рівня підготовки випускників на досягнення компетентностей. Причому, якщо в Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти  2004 року було подано лише перелік деяких компетентностей (формування соціальної, комунікативної, комп’ютерної та інших видів компетентностей учнів), то в новому стандарті 2011 року дається більш ґрунтовний перелік і визначення основних понять.
У  Державному  стандарті базової  і повної  загальної  середньої  освіти сказано:
« … Навчальними програмами обов’язково передбачається внесок кожного навчального  предмета  у  формування інформаційно-комунікаційної компетентності
        Основною метою освітньої галузі “Математика” є формування в учнів математичної компетентності на рівні, достатньому для забезпечення життєдіяльності в сучасному світі
 Інформаційно-комунікаційна компетентність — здатність учня використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань…» (слайд4).
     В наш час – розвитку інформаційних технологій, без використання ПК у вивчення математики не має майбутнього. По перше – це цікавить дітей, по друге – це економить час, по третє – дає більше можливостей для розуміння математики. Які ж переваги використання нових інформаційних технологій для вчителів?  

 Використання нових інформаційних технологій:

 • економить час;
 • можливість  показати  динаміку  розкриття даної  теми;
 • миттєво  оцінити  знання  дітей;
 • вказати  на  помилки і  при  цьому  дати  можливість  відразу  їх  виправити;
 • легко  можна  систематизувати  знання;
 • широкий  діапазон  для  творчості (слайд5).

       Вибір освітньої технології -  це завжди вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи вчителя з учнем. Вчитель виступає в ролі організатора всіх видів діяльності учня як компетентний консультант і помічник. Його професійні вміння повинні бути спрямовані не просто на контроль знань та умінь школярів, а на діагностику їх діяльності та розвитку.
       Урок із застосуванням нових інформаційних технологій – це якісно новий тип уроку, на якому учитель узгоджує методику вивчення нового матеріалу з методикою застосування новітніх технологій, зберігаючи наступність по відношенню до традиційних педагогічних технологій. Дана технологія дозволяє дитині працювати в своєму особистому режимі, не створюючи дискомфорту: «не встиг», «не почув» і т.д.
Учням  з високими учбовими можливостями, вони створюють умови за той самий час отримати поглиблені й розширені знання, що значно економить час того кого навчають і того хто навчає. Причому дитина сама обирає рівень учбового матеріалу, який може (а головне хоче) засвоїти. Повністю розв’язується проблема «пропущеного» матеріалу.
    Традиційні  уроки  із використанням нових інформаційних технологій
 • Стають яскравими, насиченими
 • Учень працює активно
 • Розвивається допитливість, пізнавальний інтерес
 • Підсилює мотивацію навчання
 • Розвиває здібності  та підтримує інтелектуальну діяльність
 • Формуються практичні вміння й навички
 • Розвиваються інформаційно-комунікаційні компетентності
                                                                        (слайд 6)
Звичайно, вчитель має знайти  „ золоту середину ” між повною автоматизацією навчального процесу та кропіткою роботою учня над отриманням ходу розв’язування  певної  задачі аби, навчаючи за допомогою комп’ютерних технологій, не нашкодити процесу розвитку мислення, уяви, логіки. Розглянемо можливі способи використання нових інформаційних технологій на основних етапах уроку ( для прикладу на уроках математики).
        Етапи уроку:
 • Актуалізація й мотивація
Рекомендації . Використання електронних ресурсів, як джерела додаткової інформації (слайд 7).  
·          Формування мети й завдань уроку
Рекомендації . Під час оголошення теми уроку, якщо вона містить нові слова або проблемні питання, пояснити їх за допомогою сучасних інформаційних систем (електронних словників, посібників, підручників) (слайд 8). 
·          Вивчення нового матеріалу
Рекомендації . Міні-лекція (з комп’ютерним супроводом) ; опанування інформації за допомогою електронних енциклопедій, програмних продуктів (слайд 9).
 •       Первинне застосування знань
Рекомендації . Комп’ютерне тестування,  графічні вправи. (слайд 10)
 •       Самостійна робота
Рекомендації . Віртуальні практичні та лабораторні роботи, творчі роботи (слайд 11).
 • Узагальнення та систематизація здобутих знань
Рекомендації . Самоконтроль та взаємоконтроль за допомогою комп’ютера (слайд 12).
 • Позакласна робота
Рекомендації . Віртуальні  подорожі, відеоконференції,  інтелектуальні ігри ( слайд 13).СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 11. Актуальні проблеми математики та методики її викладання: Збірник наукових праць/За ред. канд. фіз.-мат. Наук  Геруса  О.Ф. – Житомир:Вид-во ЖДУ ім. І. Франка,2009.- с.50- 56.
2. І. Рожнятовська, В. Зоц.   Сучасні шкільні технології / Київ, «Редакції загально педагогічних газет», 2004.
3. Ващенко Г. Загальні методи навчання: Підручник для педагогів. – К. Українська видавнича спілка, 1997 р. – с.20-24
4. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти . Освітня галузь “Математика” (від 23 листопада 2011 р. № 1392).- Режим доступу : URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/24-2004-%D0%BF
 5. Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика. (Метод проектів, комп’ютерні технології, розвивальне навчання).//Х.: Основа, 2007, 176ст.
6. Петренко Р. Стимулювання творчої ініціативи учнів на уроках математики.: «Математика»,2009р. - № 2,  - с.1-6
7. Пєхота О.М., Кіктенко А.З. та ін. Освітні технології: Навчально-методичний посібник. – К. «А.С.К.»,2004 р. – с.109-125.

Немає коментарів:

Дописати коментар